Saturday, June 2nd

12.00 PM Noon, Sri Nava Graha homa / Sri Saneeswara Graha homa, Srii Nava Graha abhisheka, Sri Saneeswara Graha abhisheka, aarati and manthra pushpa.

2.00 PM, Sri Venkateswara abhisheka, continued with Sri Vishnu Ssahasra Nama chanting aarati and manthra pushpa.

Evening at 4.30 PM, Sri Sankata Hara chathurthi, Sri Lakshmi Gnapathi homa / Sri Lakhmi Ganapathi abhisheka, aarati and manthra pushpa.

Sunday, June 3rd

Evening at 4.00 PM, Vaidica Vidhya Ganapathi Center – 15th Year anniversary celebrations, Sarva Devatha homa. Sri Lakshmi Ganapathi abhisheka, aarati, manthra pushpa and cultural program.

Monday, June 11th:

Evening at 6.00 PM, Soma Pradosham, Shiva Sri Rudra abhisheka, aarati and manthra pushpa.

Tuesday, June 12th

Evening at 6.30 PM, Kritika Vratha, Sri Vallai Deva Sena sametha, Sri Subramanya abhisheka aarati and manthra pushpa.

Tuesday, June 19th

Night at 8.30 PM, Sukla Sashti, Sri Valli Deva Sena sametha, Sri Subramanya sahasra nama archana.

Monday, June 25th

Evening at 6.00 PM, Soma Pradosham, Shiva Sri Rudra abhisheka, aarati and mahtra pushpa.

Wednesday, June 27th

Evening at 5.00 PM, Shiva abhisheka, aarati and manthra pushpa.

Evening at 6.00 PM, Pournami vratha. Sri Sathya Narayana Swamy pooja / vratha, aarati and manthra pushpa.

Sunday, July 1st

Evening at 4.00 PM, Sri Sankta Hara chathurthi, Sri Lakshmi Ganapathi homa / Sri Lakshmi Ganapathi abhisheka, aarati and manthra pushpa.

Wednesday, July 4th

Independence Day weekend timings.